Regulamin Sklepu internetowego e-bobas.com.pl

 

Sklep internetowy jest prowadzony przez: Anna Padoł "BOBAS" 38-300 Gorlice, Ul. Piekarska 5.

 

Słowniczek:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego e-bobas.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.e-bobas.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 6. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 7. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 8. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 9. Sprzedawca 
  Anna Padoł "BOBAS"
  38-300 Gorlice, Ul. Piekarska 5
  NIP: 712-30-82-312
  REGON: 363273082
  Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr: 77 8795 0005 2001 0005 7509 0001
 10. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 11. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego.
 12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.
 13. Punkt Odbioru - miejsce (np.: paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane w Sklepie internetowym, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie internetowym.
 14. PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
 15. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „PDF”
 16. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a)      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c)      minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

d)     w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 

§ 2

 Rejestracja

 

 1. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem  i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym na adres podany w zakładce Kontakt.

 

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu internetowego, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu internetowego, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a)      oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b)      oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c)      zamieszczając dany Materiał w Sklepie internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.), udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w ust. 8 poniżej;

 1. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie internetowym Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zgodnie z obowiązującym prawem w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.
 2. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep internetowy nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedawca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie internetowym. Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulaminu. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem zakładki Kontakt, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie.
 5. Licencja udzielana przez Klienta obejmuje korzystanie przez Sprzedawcę z Materiałów w działalności Sklepu internetowego, w szczególności na utrzymywaniu ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedawcy, Sklepu internetowego lub produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska wybranego przy rejestracji w Sklepie internetowym).
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem zakładki Kontakt. Zgłoszone nieprawidłowości będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§ 4

Informacje o produktach

 

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego:

a)      zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b)      nie zawierają kosztów dostawy.

 1. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 5

Warunki realizacji zamówień

 

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

a)      zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

b)      wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk

„Do koszyka” (lub równoznaczny);

c)      wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

d)     wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa

produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

e)      wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli

Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f)       wybrać formę płatności;

g)      kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

h)      w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych

sposobów płatności.

 1. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 4. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a)      podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Sprzedawcy - gotówką, kartą płatniczą, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie internetowym;

b)      podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie internetowym;

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 4. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy o ile ma to zastosowanie.

 

 

§ 7

Czas realizacji zamówień

 

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do Punktu Odbioru.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 8

 Sposób realizacji zamówienia

 

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a)      przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca);

b)      odbiór zamówienia w Punkcie odbioru;

c)      przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 1. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

  § 9

         Odstąpienie od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy na piśmie oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu wysyłając go e-mailem lub pocztą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

8.1.   o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5.   o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 10

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz.
  Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Konsumentowi:

2.1.   Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.2.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Konsument powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta.

2.3.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 11

Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową oraz procedury reklamacyjne

 

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 12

Warunki reklamacji

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji (wzór dokumentu Reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Punktu Odbioru, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w zakładce „Kontakt”.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Klienta. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 10. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać pod nr telefonu 18 352 67 62.

 

§ 13

 Warunki gwarancji

 

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź importera. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub importer udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)      korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku, Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b)      korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w

takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 12     Regulaminu.

 

§ 14

Zwrot należności Klientom

 

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)      zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub odebrane z Punktu Odbioru i zostało opłacone z góry;

b)      uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 1. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

a)      z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

b)      przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 2. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.

 

§ 15

Dane osobowe

 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 

§ 16

Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osoby trzeciej.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje Konto” lub za pośrednictwem zakładki Kontakt.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 6. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

a)      mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

b)      stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

c)       miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

d)      platforma ODR - na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, umieszczony pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym WWW.uokik.gov.pl.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest zapoznanie się  z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 14.08.2017 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacji towaru kupionego w sklepie internetowym

 


Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę cookies. [ Akceptuję ]